fbpx

Regulamin „Wakacyjne surfowanie”

Komisja konkursowa (składająca się  z ekspertów w dziedzinie zachowań związanych z korzystaniem z najnowszych technologii) oceniać będzie merytorykę oraz formę wykonania. Chcemy aby wspólne ustalenie zasad korzystania z Internetu było nie tylko twórcze ale przyczyniło się do wyrobienia dobrych nawyków i rozumnego korzystania z najnowszych technologii.

Organizatorem konkursu jest Portal RODZICE.CO, prowadzony przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Czas trwania konkurs od 1-30.06.2019 r.  

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną (w formie zdjęcia) na adres konkurs@rodzice.co

Praca oprócz zasad musi zawierać podpis każdego członka rodziny – WYŁĄCZNIE IMIĘ

Każda z rodzin może przekazać tylko jedną pracę.

W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Uczestnicy konkursu przekazując pracę oświadczają, że przysługują im prawa majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

Dane (adres elektroniczny) będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Uczestnikiem konkursu nie może być osoba współpracująca z organizatorem ani jej rodzina.

Wyniki konkursu i nagrody Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, merytoryka, estetyka pracy i oryginalność. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 lipca 2019 r. poprzez ogłoszenie zawierające publikację pracy zwycięzców  na portalu RODZICE.CO, a każda z nagrodzonych rodzin zostanie poinformowana oddzielnie drogą elektroniczną.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród-wyróżnień, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza nagrodzony. Postanowienia końcowe: Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację prac na portalu RODZICE.CO oraz w materiałach promujących działalność edukacyjną. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.rodzice.co

Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, w tym minimalna liczba uczestników 100 osób

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Weź udział w KONKURSIE